ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 2 1

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 9/3/2021

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α’ ΤΜΗΜΑ:

Θεονύμφη Λυράκη: Β’ ΤΜΗΜΑ:

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 1/3/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 3/3/2021

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ευαγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 4/3/2021

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Αικ. Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 10/3/2021

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 11/3/2021

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 12/3/2021

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος : Αγγ. Δέτση

 

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 17/3/2021

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 19/3/2021

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 22/3/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

 

 

 

Ηράκλειο 18-2-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης