ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 3

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 14/2/2023

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 1/2/2023

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρ. Σγουρού- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 2/2/2023

Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδ: Ευσ. Νεονάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 6/2/2023

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 8/2/2023

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 9/2/2023

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική: Ευσ. Νεονάκη

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 10/2/2023

Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδ. Αθανασιάδη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 15/2/2023

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 17/2/2023

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 20/2/2023

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

 

 

Ηράκλειο 17-1-2023

H Διευθύνoυσα το Εφετείο, Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Θεονύμφη Λυράκη